Inwentaryzacja powykonawcza

Zagadnienia związane w inwentaryzacją powykonawczą reguluje:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Inwentaryzację powykonawczą wykonuje się dla wszystkich obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę. Właściwy organ może nałożyć obowiązek inwentaryzacji   obiektów wymagających zgłoszenia. Inwestor zgłasza obiekt gotowy do inwentaryzacji po ukończeniu budowy, a uzbrojenie podziemne przed jego zakryciem.

Etapy pracy są podobne jak w przypadku sporządzania mapy do celów projektowych, podobny jest też czas realizacji zlecenia (patrz mapa do celow projektowych). Sprawdza się również zgodność usytuowania obiektów z ustaleniami pozwolenia na budowę.

Mapka z inwentaryzacji powykonawczej jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Wymagają jej również instytucje branżowe w zakresie  administrowanej przez nich infrastruktury.

Przy inwentaryzacji budynku dokonuje się również zmian w ewidencji gruntów i budynków, w tym pomiar pod wydzielenie gruntu niezbędnego do korzystania z budynku mieszkalnego.