Mapy do celów projektowych

Mapy geodezyjne pozyskiwane do celów projektowych są niezbędne w początkowym etapie procesu budowlanego każdego rodzaju inwestycji.

Treść mapy do celów projektowych regulowana jest przez:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Według obowiązujących przepisów zakres mapy powinien obejmować teren inwestycji wraz z 30m pasem okalającym. Często zakres ten ulega zwiększeniu, np. w przypadku projektu domu jednorodzinnego, gdy najbliższe media są zlokalizowane w znacznej odległości od planowanego miejsca budowy. Oprócz treści wymaganej przez przepisy,  na mapie do celów projektowych powinny znaleźć się:

 • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp. jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
 • usytuowanie zieleni wysokiej,
 • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, stosownie do celu wykonywania pracy.

Skala mapy musi być dostosowana do rodzaju i wielkości inwestycji. Dla działek budowlanych wymagana jest skala 1:500 lub większa, dla zespołów obiektów budowlanych  oraz terenów budownictwa przemysłowego nie mniejsza niż 1:1000, natomiast dla rozległych terenów z rozproszonymi obiektami budowlanymi oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000. W szczególnych przypadkach zakres oraz skala, w jakiej powinna zostać sporządzona mapa geodezyjna, określane są przez organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.Czas realizacji zamówionej mapki do celów projektowych zależy od wielkości inwestycji. Mapa geodezyjna niewielkiego obszaru  pod domek jednorodzinny waha się w granicach 3-5 tygodni. Znaczna część tego czasu przypada na czas oczekiwania na materiały bądź klauzule.

E    Etapy pracy:

 • zgłoszenie pracy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Od tej chwili urząd ma 10 dni na wydanie dostępnych materiałów,
 • analiza udostępnionych materiałów,
 • pomiar terenowy:  w nawiązaniu do państwowej osnowy geodezyjnej dokonuje się pomiaru elementów zagospodarowania , uzbrojenia i rzeźby terenu,
 • opracowanie wyników pomiarów, wykreślenie mapki, złożenie dokumentacji technicznej (operatu pomiarowego),
 • złożenie dokumentacji w ODGIK  w celu kontroli i przyjęcia do zasobu. W tym wypadku urząd ma 6 dni roboczych na sprawdzenie opracowania i opieczętowanie mapki stosownymi pieczęciami (klauzula),
 •  wydanie materiału dla zleceniodawcy w ustalonej ilości kopii.