Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości regulowany jest przez:

 

  • Ustawę z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • Ustawę o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.,

 

·         Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

 

Podział działki obwarowany jest wieloma ograniczeniami. Przede wszystkim musi on być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o  ustaleniu warunków zabudowy, jeśli planu miejscowego nie ma. W ściśle określonych  przypadkach można dokonać podziału niezależnie od ustaleń planu.

 

Pierwszym etapem podziału działki jest uzyskanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta można przystąpić do drugiego etapu, jakim jest przyjęcie granic dzielonej nieruchomości. Należy powiadomić zainteresowane strony o ustalonej dacie przyjęcia granic przynajmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.  Jeśli w trakcie czynności  przyjęcia granic dojdzie do sporu co do ich przebiegu, strony są informowane o możliwości rozgraniczenia, a czynność przyjęcia granic jest kontynuowana. Geodeta sporządza mapę z projektem podziału i kompletuje operat dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej przez właściwy organ zatwierdzającej projekt podziału działki jest podstawą do stabilizacji nowych punktów granicznych w terenie oraz wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych.

 

Podział działki przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele role i leśne lub wykorzystywanej na cele rolne i leśne odbywa się według przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego. W takim przypadku niepotrzebny jest wstępny projekt podziału oraz nie jest wydawana decyzja administracyjna zatwierdzająca podział.