Rozgraniczanie nieruchomości

Procedura rozgraniczenia regulowana jest przez

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granic przez położenie punktów i linii granicznych. Może odbywać się w trybie administracyjnym lub sądowym. Rozgraniczenia w trybie administracyjnym na wniosek strony lub z urzędu dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Postępowanie o rozgraniczenie uważa się za wszczęte z chwilą doręczenia postanowień o wszczęciu postępowania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W postanowieniu tym odpowiedni organ upoważnia geodetę do przeprowadzenia czynności rozgraniczenia.

Przebieg granic ustalany jest na podstawie dostępnych dokumentów oraz zgodnego oświadczenia stron. Jeśli w trakcie rozgraniczenia dojdzie do sporu co do przebiegu granic geodeta przeprowadza negocjacje i namawia strony do ugody zakończonej podpisaniem aktu ugody.

Geodeta sporządza protokół ustalenia granic oraz składa operat dla Ośrodka Dokumentacji, który poddawany jest kontroli. Sprawdzona dokumentacja przekazywana jest do urzędu gminy w celu wydania decyzji o rozgraniczeniu. Jeśli podpisana była ugoda to wydawana jest decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego. Gdy nie uda się ustalić granicy sprawa jest automatycznie kierowana do sądu. W przypadku wydania decyzji o rozgraniczeniu, strony mają 14 dni na złożenie żądania przekazania sprawy do sądu. Jeśli strony nie wnoszą żądania to po upływie 14 dni decyzja staje się ostateczna i jest podstawą zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych.