Tyczenie obiektów w terenie

 Tyczenie budynków i budowli regulowane jest przez:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę, a także przyłącza podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.

Tyczenie odbywa się po wcześniejszym geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu. Wyznacza się położenie przestrzenne zaprojektowanego obiektu w stosunku do granic nieruchomości lub innych szczegółów sytuacyjnych wskazanych przez projektanta.

Zależnie od stopnia skomplikowania budowli tyczenie odbywa się w jednym etapie lub wieloetapowo (każda kondygnacja oddzielnie). Wyznaczeniu podlegają osie główne budynku, osie ścian lub inne jednoznacznie określone punkty. Obiekty budowlane, dla których przewiduje się wieloetapowe tyczenie często wymagają założenia osnowy realizacyjnej o stosownej dokładności.

Geodeta zakłada również reper roboczy, w odniesieniu do którego wyznaczany będzie poziom posadowienia budynku.

Wyznaczone punkty stabilizuje się stosownie do sytuacji terenowej i uzgodnień z kierownikiem budowy. Mogą to być paliki, ławy fundamentowe , pręty czy gwoździe wbite w beton.

Fakt wytyczenia położenia budynku dokumentowany jest  wpisem w dzienniku budowy oraz dołączany jest szkic tyczenia.

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia tzw. prac przygotowawczych. Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie jest jedną z prac przygotowawczych, dlatego wymagane  jest zgłoszenie odpowiedniemu organowi co najmniej 7 dni wcześniej zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

 

 

geodezja kraków
usługi geodezyjne kraków
geodeci kraków