Wznowienia znaków granicznych

Procedura wznowienia znaków granicznych regulowana jest przez:

  • Ustawę z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wznowienie znaków granicznych ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy granice były już wcześniej ustalone ale znaki graniczne zostały zniszczone luz zatarte. Na granice taką istnieje dokumentacja pozwalająca na odtworzenie znaków granicznych z wymaganą dokładnością oraz wydana była decyzja administracyjna zatwierdzająca jej przebieg.

Zazwyczaj granice takie powstały na skutek:

- rozgraniczenia nieruchomości,

-podziału nieruchomości,

-scalenia i podziału nieruchomości,

-scalenia i wymiany gruntów.

Jeśli w trakcie wznowienia znaków granicznych dojdzie do sporu to strony maja prawo wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

Z czynności wznowienia znaków granicznych spisywany jest protokół w obecności zainteresowanych stron.