Usługi

Mapy do celów projektowych

Oferujemy wykonanie mapy do celów projektowych, która jest pierwszym dokumentem potrzebnym do rozpoczęcia projektowania i budowy.

 Mapa do celów projektowych wykonywana jest  z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowań planistycznych tj, MPZP i WZiZT, innych dokumentów lub informacji dotyczących obszaru projektowanego zamierzenia budowlanego lub terenów sąsiednich, jeżeli mają znaczenie dla zamierzenia budowlanego .

Mapę do celów projektowych wykonuje się dla obszaru niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej, najczęściej jest to teren planowanej  budowy wraz z projektowanym dojazdem oraz przyłączami do infrastruktury technicznej.

Mapa do celów projektowych musi zawierać  klauzulę urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Tyczenie obiektów

Tyczenie geodezyjne to zespół czynności polegających na opracowaniu projektu zagospodarowania terenu i wyniesieniu danych w teren.

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, podlegają m. in. obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę. Niektóre obiekty budowane na podstawie zgłoszenia m.in.: wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; sieci uzbrojenia terenu a także przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne jeśli ich połączenie z siecią znajduje się dalej niż na  przedmiotowej lub do niej przylegającej  działce.

Tyczenie jest odnotowywane w dzienniku budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza

Oferujemy wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych sieci uzbrojenia, przyłączy, budynków i zagospodarowania terenu. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest jednym z dokumentów kończących proces budowlany. Jest wymagana dla tych samych obiektów, które wymagają geodezyjnego wytyczenia w terenie.  Mapa z inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz z oświadczeniem o zgodności posadowienia budynku z projektem jest dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o oddanie do użytkowania budynku.

Podział działki

Oferujemy wykonanie podziałów działek pod budownictwo mieszkaniowe a także użytkowanych rolniczo. Podział jest postępowaniem złożonym z wielu etapów, uzależnionych od celu  i trybu podziału .

Warunkiem koniecznym przy podziale nieruchomości jest zapwnienie dostępu do drogi publicznej dla każdej projektowanej do wydzielenia działki gruntu. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej albo ustanowienie dla tych działek służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Planując podział należy wziąć pod uwagę zapisy MPZP dotyczące wielkości wydzielanych działek a także wymaganych dojazdów. 

 Wznowienie/wyznaczenie/ustalenie granic działek

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli brak jest dokumentacji lub materiałów przyjętych do PZGiK, albo zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie położenia granic z wymaganą dokładnością,  dane dotyczące położenia granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.

Inne mapy do celów prawnych tj, mapy do ustanowienia służebności, mapy połączenia działek