Firma świadczy usługi geodezyjne od 2012 roku

Od momentu założenia firmy wykonaliśmy wiele zleceń dla klientów indywidualnych.

Od momentu założenia firmy wykonaliśmy wiele zleceń dla klientów indywidualnych, biur projektowych, firm wykonawstwa budowlanego. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego zlecenia. Świadczymy usługi geodezyjne na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego (m.in. gmina Zielonki, Wielka Wieś, Zabierzów, Liszki, Skawina, Mogilany).
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do współpracy.

Mapy do celów projektowych

Oferujemy wykonanie mapy do celów projektowych, która jest pierwszym dokumentem potrzebnym do rozpoczęcia projektowania i budowy.
Mapa do celów projektowych wykonywana jest  z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowań planistycznych tj, MPZP i WZiZT, innych dokumentów lub informacji dotyczących obszaru projektowanego zamierzenia budowlanego lub terenów sąsiednich, jeżeli mają znaczenie dla zamierzenia budowlanego.

Mapę do celów projektowych wykonuje się dla obszaru niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej, najczęściej jest to teren planowanej  budowy wraz z projektowanym dojazdem oraz przyłączami do infrastruktury technicznej.
Mapa do celów projektowych musi zawierać  klauzulę urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Tyczenie obiektów

Tyczenie geodezyjne to zespół czynności polegających na opracowaniu projektu zagospodarowania terenu i wyniesieniu danych w teren.
Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, podlegają m. in. obiekty budowlane wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę. Niektóre obiekty budowane na podstawie zgłoszenia m.in.: wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; sieci uzbrojenia terenu a także przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne jeśli ich połączenie z siecią znajduje się dalej niż na  przedmiotowej lub do niej przylegającej  działce.
Tyczenie jest odnotowywane w dzienniku budowy.

Wznowienie/wyznaczenie/ustalenie granic działek

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli brak jest dokumentacji lub materiałów przyjętych do PZGiK, albo zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie położenia granic z wymaganą dokładnością,  dane dotyczące położenia granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.

Inwentaryzacja powykonawcza

Oferujemy wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych sieci uzbrojenia, przyłączy, budynków i zagospodarowania terenu. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest jednym z dokumentów kończących proces budowlany. Jest wymagana dla tych samych obiektów, które wymagają geodezyjnego wytyczenia w terenie.  Mapa z inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz z oświadczeniem o zgodności posadowienia budynku z projektem jest dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o oddanie do użytkowania budynku.

Podział działki

Oferujemy wykonanie podziałów działek pod budownictwo mieszkaniowe a także użytkowanych rolniczo. Podział jest postępowaniem złożonym z wielu etapów, uzależnionych od celu  i trybu podziału.
Warunkiem koniecznym przy podziale nieruchomości jest zapewnienie dostępu do drogi publicznej dla każdej projektowanej do wydzielenia działki gruntu. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej albo ustanowienie dla tych działek służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Planując podział należy wziąć pod uwagę zapisy MPZP dotyczące wielkości wydzielanych działek a także wymaganych dojazdów.

Inne mapy do celów prawnych

Zajmujemy się również mapami, które służą do aktualizacji baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków lub dokonania wpisów w Księgach Wieczystych. Są to opracowania ściśle dopasowane do specyfiki sytuacji, z którą zmaga się klient i do celu, który ma być osiągnięty np. mapy do ustanowienia służebności, mapy połączenia działek.

Kontakt

532 477 559

ul. Słoneczna 20, Zielonki

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie bez pisemnej zgody autora zabronione.
Informacje tutaj zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane tutaj zawarte mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Zapoznaj się z Naszą polityką prywatności >

Formularz kontaktowy    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Digimap (wykaz podmiotów znajduje się tutaj) Dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę Digimap w zakresie udzielenia odpowiedzi na wiadomość oraz zapewnienia z Panem/Panią kontaktu, a jeżeli wyrazi Pan/Pani także na to zgodę to w celach handlowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w zakresie udzielonej zgody do czasu jej cofnięcia. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: info@digimap.pl. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.